Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Jobb Veled a Világ Alapítvány (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.enekeljafoldert.hu internetes oldal (a továbbiakban: Weboldal) megnyitásával a Felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. Csatlakozás az eseményhez

(1) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal egyes funkcióinak használata űrlap kitöltéséhez kötött. Csaltakozás alatt az Énekelj a Földéret kezdeményezéshez történő regisztrációt kell érteni.

(2) A csatlakozás a Weboldalon található űrlap valós adatokkal történő hiánytalan kitöltésével történik, azzal, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben a Felhasználó hiányosan ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formában adja meg azokat, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak elfogadja jelen Felhasználási Feltételeket.

(3) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztrációja törlésre kerülhet.

2. Hírlevél

(1) Szolgáltató a regisztráció során, illetve azt követően lehetőséget biztosít a Felhasználó számára hírlevélre történő feliratkozásra.

(2) A Hírlevélre történő feliratkozás a „Hírlevél szolgáltatás igénybevételéről” szóló jelölőnégyzet bejelölésével valósul meg.  A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

(3) A természetes személy Felhasználónak a Hírlevélre történő feliratkozáshoz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. értelmében az e-mail címen kívül a nevet is meg kell adnia.

(4) A Szolgáltató ezen adatokról nyilvántartást vezet. Szolgáltató az adatok helyességét nem ellenőrzi. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a Weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából használja fel.

(5) A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Hozzájáruló Nyilatkozat visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően, a Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje.

(6) A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait.

A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti:

 • a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
 • a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levélben,
 • a Szolgáltató levelezési címére küldött levélben.

3. Képek, videók feltöltése

(1) Az Énekelj a Földért kezdeményezéshez csatlakozók jogosultak Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal „Képek, videók” almenüpontja alá az alábbiakban körülírt tartalmak feltöltésére.

 • a) Kép feltöltése és megosztása, cím, leírás, ország, város
 • b) Youtbue videó feltöltése és megosztása, cím, leírás, ország, város

(2) Ezeknek a funkcióknak az eléréséhez külön bejelentkezésre nincs szükség

(3) Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa közzétett tartalmat a Szolgáltató törli, ha az megsérti a (4) bekezdésben felsorolt alapelvek bármelyikét.

(4) Felhasználó:

 • köteles tartózkodni minden trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen
 • köteles tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson
 • nem tehet közzé nyereségorientált vállalkozást, terméket, szolgáltatást reklámozó tartalmakat, beleértve a nyereségérdekelt, nyereségorientált weblapokat is

(5) Amennyiben a jogsértés miatt bármilyen jogi eljárás indul, Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja. Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti az Szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét.

(6) Az egyes feltöltésekhez Facebook hozzászólás alkalmazáson keresztül lehet véleményezni, hozzászólni.

4. Felelősség korlátozása

(1) Szolgáltató nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását valamint a Weboldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő saját kockázatára és felelősségére történik.

(2) Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek:

 • a Weboldal használatából,
 • használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából,
 • vonal-, vagy rendszerhibából,
 • információ továbbítás késedelméből,
 • vírusból, vagy más rosszindulatú kódból, illetőleg az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtébenkeletkeznek.

(3) Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapról link segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információk tartalmi helyességéért.

(4) Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók magatartásáért.

(5) Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár.

(6) Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért.

5. Szerzői jogok

(1) A Weboldal – különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és -módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása – kizárólag a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

(2) A Weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. Ennek megfelelően tilos a Weboldal tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Saját személyes használatot meghaladó mértékű bármilyen formában történő felhasználásuk kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

6. Adatkezelés, adatvédelem

(1) Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

(2) Szolgáltató a Portál használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

A Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

(3) A Szolgáltató által kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Csatlakozási űrlap:

Szolgáltató az Énekelj a Földért eseményhez kapcsolódóan az alábbi személyes adatokat kezeli:

– név
– csoportm, szervezet, munkahely neve
– e-mail cím
– város
– ország
– létszám
– üzenet

A csatlakozás során megadott adatok kezelésének célja: a felhasználók azonosítása; a velük való kapcsolattartás; a csatlakozók listájában megjelenítés (kivéve az e-mail cím).

Feltöltési űrlap:

Szolgáltató az Énekelj a Földért esemény feltöltött Felhasználói képekhez, videókhoz kapcsolódóan az alábbi személyes adatokat kezeli:

– kép/videó címe
– csoport neve
– e-mail cím
– kép
– videó youtube link
– város
– ország
– üzenet

A feltöltés során megadott adatok kezelésének célja: a felhasználók azonosítása; a velük való kapcsolattartás; a képek/videók listájában megjelenítés (kivéve az e-mail cím).

Hírlevél:

A Szolgáltató által kezelt adatok körét és az adatkezelés célját, valamint időtartamát a 2. fejezet tartalmazza.

(4) Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)

Szolgáltató a Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználó azonosítására, kizárólag a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Szolgáltató a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a Felhasználók információhasználati szokásairól és így biztosítsa a weboldal jobb használhatóságát.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

(5) Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in) használata

A Weboldalon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha a Felhasználó az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével a Felhasználó kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in részére történő továbbításához.

Amennyiben a Felhasználó be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-inre, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását a Felhasználó közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben a Felhasználó a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.
Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook//Twitter/Linked-in adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

(6) A Szolgáltató a Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Érintett hozzájárulása alapján kezelhet.
Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Érintett azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

(7) A Weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a Szolgáltató igénybe veszi a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a Portál használatával hozzájárulását adta

(8) A Szolgáltatónak biztosítja, hogy a Felhasználó bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

(9) Az adatkezelés időtartama:
A regisztrációt követően a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait a szolgáltató törölni köteles.

(10) Adattovábbítás:
Szolgáltató a megadott adatokat harmadik fél számára nem továbbítja.

(11) A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat a Szolgáltató kizárólag statisztikai célra használja fel, így többek között annak felmérésére, hogy a Portál mely részét milyen gyakran látogatják a Felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

(12) Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja a Felhasználó számára, hogy az adatkezelést megtilthassa.

(13) A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól személyes adatainak kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését.

Felhasználó kérelmére a Szolgáltató, az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa  megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről/székhelyéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg, azzal, hogy a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

(14) A Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(15) A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a 15 napos határidőt elmulasztja a Felhasználó a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

(16) A Felhasználó jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

a.) az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.),

b.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

c.) az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a Szolgáltató, az adatátvétel jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Szolgáltatót a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info tv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, a Szolgáltató köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.